Avís Legal - Dau Moda

1. Definicions:
A l’efecte del present avís legal s’estableixen les següents definicions:
Web o DAUMODA.COM: El conjunt de pàgines web que configuren el lloc web publicat sota el nom de domini DAU MODA i els seus subdominis. Usuari: Persona física que ha proporcionat informació personal a través de qualsevol formulari del Web o que accedeix al Web. Visitant: Persona física que no ha/n proporcionat informació personal a través de cap formulari del Web però que consulta els continguts publicats a l’àrea pública del Web. Contingut: Les fotografies, vídeos i la informació relativa a DAU MODA i als productes que promociona a través del Web, així com les opinions i informacions publicades per DAU MODA a través del Blog. DAU MODA: Raquel Cosp Freixa. Àrea privada: Pàgines del Web l’accés del qual està limitat a Usuaris. A través d’aquesta Àrea l’Usuari pot realitzar comandes i gestionar les seves comandes.

2.Titular de www.daumoda.com
Raquel Cosp Freixa – Dau Moda, amb domicili social en carrer Vilaclosa, 4, de Mollerussa, província de Lleida, amb e-mail daumoda@gmail.com i amb NIF 52911102Q

3. Objecte
Mitjançant el Web Raquel Cosp Freixa-*Dau Moda ofereix informació sobre els productes que comercialitza, on se situa la seva tendes. Durant el procés de tramitació d’una primera comanda l’Usuari haurà de crear-se un compte. A través del compte accedirà a l’Àrea Privada on podrà gestionar les seves dades personals, així com les seves comandes, devolucions i vals de compra, igual que configurar i gestionar les seves llistes de regals. L’accés a l’Àrea Privada i la realització d’una comanda estan subjectes a uns Termes i Condicions d’Ús i compra que hauran de ser llegides i acceptades pels Usuaris.

4. Drets de Propietat Intel·lectual
La totalitat del Web: text, imatges, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual. En cap cas permetre l’accés al Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual. Per tant, la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda al Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. Raquel Cosp Freixa – Dau Moda és la titular dels drets de propietat intel·lectual o ostenta les llicències d’ús necessàries de tots els elements que configuren el Web per al seu ús i explotació a través del mateix. Respecte als Continguts publicats a través del Blog, DAU MODA concedeix als Visitants una llicència d’ús que li habilita a utilitzar-los i difondre’ls subjecta a les següents condicions: Qualsevol ús dels Continguts requerirà que s’identifiqui a l’autor Queda prohibit l’ús dels Continguts per a finalitats comercials No es permet la transformació dels Continguts per crear una obra derivada Respecte dels comentaris publicats en el Blog per un Usuari que puguin ser considerats com una creació literària, l’Usuari garanteix que ell és l’autor dels mateixos ostentant, en conseqüència, la totalitat dels drets d’explotació. L’Usuari concedeix a DAU MODA una llicència d’ús sobre aquests comentaris no exclusiva, indefinida, mundial i intransferible per a la publicació i difusió dels mateixos en el Blog.

5. Drets de Propietat Industrial
Les marques i logotips presents al Web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.
Els logos que identifiquen a DAU MODA són propietat de DAU MODA. Pel nero fet de publicar aquests logos al Web no comporta que DAU MODA autoritzi l’ús d’aquests logos als Usuaris i als Visitants del Web més enllà del necessari per reproduir el contingut del Web.
Els signes distintius que identifiquen a tercers, així com als seus productes (roba i accessoris) són propietat de dites terceres, per la qual cosa DAU MODA no concedeix cap tipus de llicència als Usuaris i als Visitants del Web, els quals només podran utilitzar-los per visionar el contingut del Web.

6. Protecció de Dades
Llegeixi’s la Política de Privadesa i la Política de Cookies publicada.

7. Responsabilitat i Obligacions
A.- Responsabilitat quant als Continguts
La informació relativa als productes comercialitzats a través del Web se subministren “com a cos cert ” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment.
DAU MODA ha adoptat mesures tendents a assegurar als Usuaris que els Continguts del Web estiguin cures i no continguin informació incorrecta o que no estigui actualitzada respecte a la data de la seva publicació al Web (i, en la mesura del possible, posteriorment).
DAU MODA rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels Continguts, així com declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogués ocasionar a l’Usuari o al Visitant l’ús dels Continguts. DAU MODA no garanteix que els Continguts publicats en el Blog estiguin actualitzats, ni que no hagin estat modificats després de la seva publicació.
DAU MODA es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als Continguts, de manera temporal o definitiva. Qualsevol d’aquests canvis no atorga a l’Usuari o al Visitant cap dret a ser indemnitzat, ni comporta el reconeixement de cap responsabilitat per part de DAU MODA.
B.- Responsabilitat quant als comentaris realitzats pels Usuaris
DAU MODA no assumeix cap responsabilitat respecte dels comentaris realitzats pels Usuaris en el Blog. El fet que els comentaris es trobin publicats en el Blog no implica que DAU MODA els comparteixi ni els rubriqui.
DAU MODA procedirà a la supressió d’aquells comentaris que consideri contraris a la llei o que lesionin béns o drets d’un tercer o infringeixin els següents principis:
a) La salvaguarda de l’ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
d) La protecció de la joventut i de la infància.
i) La salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual.
f) Que no continguin continguts pornogràfics.
Per això, en el cas que un Usuari o Visitant considerés que algun comentari publicat en el Blog infringeix l’anteriorment indicat, podrà posar-ho en coneixement de DAU MODA enviant un e-mail a daumoda@gmail.com, perquè DAU MODA pugui eliminar el comentari si estimés que vulnera l’indicat.
C.- Responsabilitat quant a continguts als quals s’enllaça
La publicació d’enllaços a llocs web d’altres persones, organitzacions o empreses no comporta control algun per part de DAU MODA del contingut d’aquests altres llocs web. En cas que l’Usuari detecti que algun d’aquests continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer o algun dels principis indicats en l’apartat B, podrà posar-ho en coneixement de DAU MODA enviant un e-mail a daumoda@gmail.com, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.
Respecte a l’enllaç als perfils que DAU MODA posseeix en diferents xarxes socials, l’ús dels continguts als quals podrà accedir l’Usuari quedaran subjectes als termes i condicions del propietari de la xarxa social i als publicats per DAU MODA en aquests perfils, si fos el cas. Alguns dels enllaços a llocs web d’altres individus, organitzacions o companyies poden haver estat introduïts per l’autor del comentari com a part del seu contingut. DAU MODA rebutja qualsevol responsabilitat derivada del contingut d’aquests altres llocs web. En cas que l’Usuari o el Visitant detecti que algun d’aquests continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer o algun dels principis indicats en l’apartat B, podrà posar-ho en coneixement de DAU MODA enviant un e-mail a daumoda@gmail.com, amb la finalitat de poder anul·lar el comentari que inclou l’enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.
D. Responsabilitat aspectes tècnics
Encara que DAU MODA tracta de fer tot el possible per garantir un accés continu al Web, el caràcter dinàmic d’Internet i dels seus continguts podria no permetre que el Web operi sense interrupcions o discontinuïtats degudes a la necessitat de realitzar actualitzacions del lloc web. Per tant, DAU MODA no pot garantir ni la continuïtat del funcionament del Web, ni que el mateix es trobi a tot moment operatiu i disponible, ni que no contingui errors, ni funcioni defectuosament deguts a la connexió a Internet. Davant qualsevol problema advertit durant l’ús del Web, l’Usuari podrà posar-ho en coneixement de DAU MODA enviant un e-mail a daumoda@gmail.com, indicant en l’assumpte INCIDÈNCIES WEB.
DAU MODA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització del Web. Així doncs, DAU MODA declina qualsevol responsabilitat enfront de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar als equips informàtics o dispositius de l’Usuari, dades o materials com a conseqüència de l’ús del Web o de la descàrrega de continguts del mateix o als quals aquest redireccione.
I.- Obligacions dels Usuaris i dels Visitants
L’Usuari o el Visitant respondran dels danys i perjudicis que DAU MODA pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest Avís legal.
Els Usuaris i els Visitants són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir al Web, durant la seva navegació, així com després d’haver accedit. Per tant, són els únics responsables davant DAU MODA i tercers de les conseqüències que es puguin derivar de:
Un ús, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present Avís, dels Continguts;
La utilització del Web amb efectes lesius dels interessos o drets de tercers, o
L’ús del Web que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi del mateix per altres usuaris.
L’Usuari o el Visitant no han de realitzar un ús indegut del Web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troyanos, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Ni l’Usuari, ni el Visitant tractaran de tenir accés no autoritzat al Web, al servidor en què aquest lloc es trobi allotjat o a qualsevol altre servidor, ordinador, equip o base de dades relacionada amb el Web. L’Usuari o el Visitant es comprometen a no atacar el Web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.
L’incompliment de l’anteriorment esmentat podria portar aparellat la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. DAU MODA informés de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperés amb elles per descobrir la identitat de l’infractor. Respecte a la navegació, l’Usuari i el Visitant es comprometen a observar diligent i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi DAU MODA relatives a l’ús del Web i, especialment, del Blog.

8. Política d’enllaços
DAU MODA autoritza que tercers estableixin enllaços al Web.

9. Durada i Modificació
DAU MODA es reserva el dret de modificar el present Avís Legal com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica empresarial.
La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per DAU MODA.
DAU MODA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat de la Web, sense possibilitat que l’usuari pugui sol·licitar indemnització alguna.

10. Legislació i Jurisdicció
Aquest Avís legal es regeix per la legislació espanyola.
Els Usuaris, Visitants i DAU MODA, amb expressa renúncia del seu fur en la mesura en què la legislació vigent així l’hi permeti, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest Avís legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat Barcelona.

11. Idioma
Aquest Avís legal es troba redactat en anglès i espanyol. La versió espanyola és l’autèntica.

12. Registre del contingut dels Avisos legals
DAU MODA portarà un va registrar de totes les versions dels Avisos legals.

13. Nota informativa en compliment de l’Art. 14.1 REGLAMENT (UE) Nº 524/2013
D’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE DAU MODA li informa que la Comissió ha desenvolupat i gestiona una plataforma de resolució de litigis en línia a la qual poden accedir a través d’aquest enllaç

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
última modificacificación: 10 d’Agost de 2017.
0

Cistella de la compra